NGỌN NẾN TÌNH DÂNG HIẾN

Tư Liệu

NGỌN NẾN TÌNH DÂNG HIẾN

Cuộc đời con – là một cuộc hành trình

Theo chân Đấng đã trao con niềm tin

Cùng với Ngài gieo yêu thương, bác ái

Đi vào đời làm chứng tá hy sinh.

 

Có lắm lúc chông gai giăng ngập lối

Con tự hỏi: Mình cần gì vượt qua?

Rồi đáp án luôn luôn chắc chắn là:

Tình yêu Chúa – Nâng đỡ con tất cả.

 

Điều cần có là niềm tin tuyệt đối

Cùng phó thác hoàn toàn vào Chúa thôi

Ngài yêu con – tình yêu không thay đổi

Khắc tên con trong lòng bàn tay rồi.

 

Xin cho con trọn một đời kiên vững

Tựa nến hồng chiếu tỏa trời âm u

Dẫu nhỏ bé, không chói lòa sáng lạn

Nhưng âm thầm mang ánh lửa “Giê-su”.

Sr M. Eugiêniô, HD Con Đức Mẹ Cần Thơ