Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật 3 Phục Sinh

CHÚA NHẬT III PHỤC SINH Chủ đề : Bài giáo lý II về cuộc sống kitô hữu : nhận biết Đức Giêsu – Đức Giêsu hiện ra cho hai môn  đệ trên đường Emmau (Lc 24,35-38) Sợi chỉ đỏ – Bài đọc I (Cv 3,13-15.17-19) : Bài giảng của Phêrô cho người do thái sau khi chữa lành […]

Đọc thêm

Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật 2 Phục Sinh

CHÚA NHẬT II PHỤC SINH Chủ đề : Bài giáo lý I về cuộc sống kitô hữu : tin, yêu và giữ giới răn. “Phúc cho những ai không thấy mà tin” (Ga 20,29) Sợi chỉ đỏ – Bài đọc I (Cv 4,32-35) : các kitô hữu ở giáo đoàn Giêrusalem thực hiện giới răn yêu thương bằng […]

Đọc thêm
Ý nghĩa Tam Nhật Vượt Qua

Ý nghĩa Tam Nhật Vượt Qua

Ý nghĩa Tam Nhật Vượt Qua Tam Nhật Vượt Qua là cụm từ dịch từ tiếng La-tinh Triduum paschale. Paschale là tĩnh từ, pascha là danh từ. Chữ này có nguồn gốc trong tiếng Híp-ri פֶּ֥סַח (Pesa) nghĩa là nhảy qua, vượt qua, bỏ qua hay tha thứ (x. ĐNTHTK, Vượt qua I-2b). Từ sau […]

Đọc thêm