LỜI NÓI KHÔN NGOAN CỦA KHỔNG TỬ 

Hội Dòng Tư Liệu
LỜI NÓI KHÔN NGOAN CỦA KHỔNG TỬ 
💥Vua Ai Công nước Lỗ hỏi Khổng Tử – Người khôn có sống lâu không?
     Khổng Tử đáp: – Khôn thì sống lâu, chớ dại thì sống lâu sao được!
    Người ta có ba thứ chết, tự mình làm cho mình chết, chứ không phải số mạng đáng chết mà chết.
+ Ăn uống không có chừng mực, thức ngủ không có điều độ, làm lụng khó nhọc quá, lười biếng chơi bời quá, người như thế, thì phải chết về bệnh tật
+ Phận là người dưới, mà xúc phạm người trên, lòng tham muốn không ngừng, tính yêu cầu không chán, người như thế thì chết về hình pháp.
+ Mình ngu, mà mình kịch người khôn, mình yếu mà khinh bỉ người mạnh; không biết lượng sức mạnh, mà cứ giận dữ làm liều, người như thế thì chết vì binh đao.
🪷Ba thứ chết ấy thực không phải là số mệnh, chỉ tự mình giết mình mà thôi.
💥Phần chúng ta, chắc chắn là chúng ta đều muốn sống và sống lâu, nhất là sống đời đời. Muốn thế chúng ta biết sống cho thật khôn ngoan.