Linh Đạo Nữ Tu Con Đức Mẹ Cần Thơ.

Hội Dòng

Nhờ Mẹ Maria đến với Chúa Giêsu

(Ad Jesum per Mariam)

Linh đạo Nữ tu Con Đức Mẹ Cần Thơ:

Noi gương Đức Mẹ:

            * Phụng sự Thiên Chúa và Phục vụ Nhân loại

Phương châm:

* Nhờ Mẹ Maria đến với Chúa Giêsu

Cách thế thực hiện:

           * Thánh hóa Bản thân và Làm việc Tông đồ

Lạy Mẹ Maria, xin dẫn chúng con, những đứa con của Mẹ, đến với Chúa Giêsu. Để khi gặp được Ngài, ở sát bên Ngài trong nguyện cầu, chúng con được biến đổi, được thấm nhuần đức ái hoàn hảo của Ngài, và được Ngài sai đi phục vụ cho Nước Chúa và thánh hoá bản thân chúng con. Amen.