XIN THÊM LỬA MẾN!

Hội Dòng Tư Liệu

XIN THÊM LỬA MẾN!

Giờ ly biệt tâm Thầy thổn thức
Thương môn đồ còn giữa thế gian
Bao mưu chước tứ bề vây phủ
Vắng bóng Thầy đồ đệ hoang mang!

Bao gắn bó chung chia gian khó
Nói yêu Thầy giờ lại trốn đâu
Trong nguy khốn môn đồ khiếp sợ
Xin vì yêu Thầy thứ tha cho!

Đường theo Chúa vui buồn có đủ
Can đảm lên chớ ngại nguy nan
Dám theo Chúa vai mang thập giá
Được chung phần vinh phúc mai sau

Xin Thánh thần khơi thêm lửa mến
Sáng soi con chân lý chọn theo
Đấng bảo trợ danh Ngài nhân ái
Ban an bình cho kẻ lòng ngay!

Xin thống hối con nay hối lỗi
Cha nhân hiền mở rộng lòng thương
Quyết quay về con đường ngay chính
Nguyện yêu Người suốt cả đời con!

Sr. Ngọc Anh