Mừng Bổn Mang Hội Dòng và Ngân Khánh Lớp Vinh Sơn Liêm 1-1-2024

Hội Dòng

Mừng Bổn Mang Hội Dòng và Ngân Khánh Lớp Vinh Sơn Liêm 1-1-2024