Thứ Năm Tuần 7 Phục Sinh

Suy Niệm

Thứ Năm Tuần 7 Phục Sinh

Phúc Âm: Ga 17, 20-26

“Xin cho chúng nên một”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, Chúa Giêsu ngước mắt lên trời cầu nguyện rằng: “Con không cầu xin cho chúng mà thôi, nhưng còn cho tất cả những kẻ, nhờ lời chúng mà tin vào Con, để mọi người nên một, cũng như Cha ở trong Con và Con ở trong Cha, để cả chúng cũng nên một trong Ta, để thế gian tin rằng Cha đã sai Con. Con đã ban cho chúng vinh hiển mà Cha đã ban cho Con, để chúng nên một như Chúng Ta là một. Con ở trong chúng, và Cha ở trong Con, để chúng được hoàn toàn nên một và để thế gian biết rằng Cha đã sai Con, và Con đã yêu mến chúng như Cha đã yêu mến Con. Lạy Cha, những kẻ Cha ban cho Con thì Con muốn rằng Con ở đâu, chúng cũng ở đấy với Con, để chúng chiêm ngưỡng vinh quang mà Cha đã ban cho Con, vì Cha đã yêu mến Con trước khi tạo thành thế gian. Lạy Cha công chính, thế gian đã không biết Cha, nhưng Con biết Cha, và những người này cũng biết rằng Cha đã sai Con. Con đã tỏ cho chúng biết danh Cha, và Con sẽ còn tỏ cho chúng nữa, để tình Cha yêu Con ở trong chúng, và Con cũng ở trong chúng nữa”.

Suy niệm:

Bài Tin Mừng hôm nay là phần cuối của Lời Nguyện sau Tiệc Ly. 
Đức Giêsu cầu nguyện, không phải cho các môn đệ đang hiện diện, 
nhưng cho các môn đệ tương lai, là chính chúng ta, 
những người tin nhờ nghe lời giảng của các môn đệ đi trước (c.20).

Hôm nay Đức Giêsu là Thượng Tế trên trời, là Đấng Trung Gian duy nhất, 
vẫn dâng lên Chúa Cha lời nguyện tương tự. 
Ngài nhìn thấy một phần ba dân số thế giới là Kitô hữu, hơn hai tỷ người. 
Ngài nhìn thấy những người theo Công Giáo gồm hơn một tỷ, 
theo Chính Thống giáo, Tin Lành, Anh giáo và bao giáo phái khác. 
Ngài xin Cha cho họ nên một, như Cha và Con là một (c. 22).

Đức Giêsu đã xin cho các môn đệ đang hiện diện bên Ngài 
được nên một “như chúng ta” (Ga 17, 11b). 
Bây giờ Ngài xin cho các môn đệ tương lai cũng được nên một. 
Sự hiệp nhất nên một giữa Cha và Con 
vừa là khuôn mẫu, vừa là nguồn mạch cho sự hiệp nhất giữa các Kitô hữu. 
“Để tất cả nên một, như Cha ở trong Con và Con ở trong Cha” (c. 21). 
Cha và Con ở trong nhau, đó là mẫu mực cho sự hiệp nhất. 
Chúng ta được mời gọi ở trong nhau khắng khít như Cha và Con. 
Điều này không thể thực hiện được, nếu chúng ta không được đưa vào 
trong mối tương quan thân thiết giữa Cha và Con: 
“để họ cũng ở trong Chúng Ta” (c. 21). 
Các Kitô hữu chỉ hiệp nhất khi họ được sống trong nguồn hiệp nhất 
là sự ở trong nhau giữa Cha và Con.

Trong Lời Nguyện của Đức Giêsu, ta thấy có một tương quan ba chiều 
giữa Cha, Con và các môn đệ. 
“Con ở trong họ và Cha ở trong Con… 
Cha đã yêu thương họ như đã yêu thương Con” (c. 23). 
“Tình Cha đã yêu thương Con ở trong họ, và Con cũng ở trong họ nữa” (c.26). 
Tương quan này sâu lắng đến mức có sự ở lại trong nhau thật sự 
giữa Cha, Con và các môn đệ là chính chúng ta. 
Tuy vậy ít khi chúng ta dám nghĩ mình có tương quan gần gũi đến thế 
với thế giới siêu việt của Cha và Con.

Nhưng Đức Giêsu còn nói đến tương quan giữa các môn đệ với thế gian. 
Chỉ khi có sự hiệp nhất giữa các môn đệ, lúc đó mới hy vọng 
“Thế gian sẽ tin rằng Cha đã sai Con” (c. 21), 
“Thế gian sẽ nhận biết rằng Cha đã sai Con (c. 23). 
Chúng ta cầu cho sự hiệp nhất yêu thương giữa các Kitô hữu trên thế giới. 
Nếu một phần ba dân số thế giới sống nên một trong yêu thương, 
hai phần ba còn lại sẽ sống trong hạnh phúc bình an.

Cầu nguyện:

Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi là Đấng con tôn thờ,
xin giúp con quên mình hoàn toàn
để ở lại trong Chúa.
lặng lẽ và an bình
như thể hồn con đã sống trong vĩnh cửu.

Lạy Đấng thường hằng bất biến,
mong sao không gì có thể khuấy động
sự bình an của con,
hay làm cho con ra khỏi Chúa ;
nhưng ước chi mỗi phút lại đưa con
tiến xa hơn vào chiều sâu của mầu nhiệm Chúa!

Xin làm cho hồn con bình an thanh thản,
xin biến hồn con thành chốn trời cao,
thành nơi cư ngụ dấu yêu của Chúa,
nơi Chúa nghỉ ngơi.

Ước chi
con không bao giờ để Chúa ở đó một mình
nhưng con luôn có mặt, với trọn cả con người,
với thái độ nhạy bén trong đức tin,
cung kính tôn thờ
và phó mình cho Chúa sáng tạo.

(Lời nguyện của chân phước Elisabeth de Trinité)

Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J