CON CHIM SỐNG HAY CHẾT?

Tư Liệu

CON CHIM SỐNG HAY CHẾT?

⚜Người Ba Tư có kể câu chuyện ngụ ngôn như sau:

Ngày xưa tại một thành phố nọ. Xuất hiện một nhà hiền triết, ông nói rằng sẽ giải đáp tất cả mọi câu hỏi cho bất cứ ai thành tâm thiện chí hỏi mình.

Một hôm. Có một người mục tử từ xa đến, nghe tiếng đồn về sự khôn ngoan thông thái của vị hiền triết nên người ấy muốn chứng kiến tận mắt, nghe tận tai và nhất là muốn hạ nhục nhà hiền triết giữa đám đông. Anh ta đến gặp nhà hiền triết khi trong tay cầm một con chim nhỏ. Người này đặt câu hỏi như sau:

– Thưa Ngài, trong tay tôi hiện đang cầm một con chim. Ngài là bậc khôn ngoan thông thái nên sẽ biết mọi sự. Vậy xin hãy nói cho tôi biết con chim đang nằm trong tay tôi là con chim sống hay chết?

Nhà hiền triết biết đây là một cái bẫy tinh ranh mà kẻ kia giăng ra. Vì nếu như ông bảo là sống thì lập tức hắn sẽ bóp chết con chim trước khi mở bàn tay ra, ngược lại nếu ông nói chết thì hắn sẽ mở tay ra để chim bay đi! Thế nên ông trả lời rằng.

– Con chim mà ngươi đang giữ trong tay ấy, nó sống hay chết là tùy ở ngươi! Ngươi cho nó sống thì nó được sống, ngươi bắt nó chết thì nó phải chết!