Phía Sau Thập Giá

Tư Liệu

PHÍA SAU THẬP GIÁ

Đằng trước Thập Giá là đau thương

Phía sau Thập giá là thiên đường

Là cả một biển trời ân sủng

Thưởng ai gian khó vẫn không nhường.

 

Đường Thập Giá Can-ve sỏi đá

Làm người vấp ngã, chẳng đành theo

Nhưng con biết phía sau là ngả

Cửa trời vinh hiển, về nhà Cha.

 

Đường Thập Giá Can-ve sỏi đá

Đường lắm chông gai, đường vất vả

Nhưng chắc rằng sẽ không hư mất

Vì cho đi là còn tất cả.

Sr Xin Vâng, HD Con Đức Mẹ CT