DẪN LỄ CHÚA NHẬT 5 THƯỜNG NIÊN NĂM A

Dẫn Lễ

MUỐI VÀ ÁNH SÁNG

 (Is 58,7-10; 1Cr 2,1-5; Mt 5,13-16)

  1. DẪN VÀO THÁNH LỄ:

Cộng đoàn Phụng vụ thân mến,

Hôm nay là Chúa Nhật 5 thường niên. Chúa Nhật trước, Chúa Giêsu dạy chúng ta sống tám mối phúc thật, để được làm công dân Nước Trời. Lời Chúa hôm nay kêu gọi chúng ta làm muối cho đời, nên ánh sáng cho thế gian, để mọi người nhìn thấy công việc tốt đẹp chúng ta làm, mà tôn vinh Cha chúng ta trên trời. 

Chúng ta hiệp dâng Thánh Lễ. Xin Chúa giúp chúng ta chu toàn sứ mạng làm muối ướp đời, nên ánh sáng giúp mọi người nhìn biết Chúa.

  • BÀI ĐỌC I:(Is 58,7-10)

Ngôn sứ Isaia khuyên chúng ta đừng ức hiếp, áp bức người yếu thế. Nhưng hãy thương yêu cứu giúp những người nghèo khổ, đói rách. Hãy sống bác ái theo Lời Chúa dạy, để trở nên công chính, nên muối cho đời và ánh sáng cho thế gian. Vì Thiên Chúa sẽ luôn nhậm lời người công chính.

  • BÀI ĐỌC II:(1Cr 2,1-5)

Thấy tín hữu Corintô chia rẽ nhau vì cho mình khôn ngoan hơn kẻ khác, thánh Phaolô nêu gương cho họ bắt chước: Ngài không giảng dạy theo khôn ngoan thế gian mà dựa vào quyền năng Thiên Chúa.