Ý CẦU NGUYỆN CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG THÁNG 5, 2021

Thông Báo
Ý CẦU NGUYỆN CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG THÁNG 5, 2021 
Ý chung – Cầu cho thế giới tài chính 
Xin cho những người chịu trách nhiệm về tài chính biết làm việc với các chính phủ để chỉnh đốn lãnh vực tài chính, và bảo vệ công dân khỏi những hiểm nguy trong lãnh vực này.