Vọng Về Tình Yêu

Nghệ Thuật Vườn Thơ

VỌNG VỀ TÌNH YÊU💕

Mỗi biến cố …nhìn ra ơn Chúa
Thánh ý Ngài …nguồn sống ân thiêng
Xin đôi mắt … nhìn ra Thiên ý
Mở cõi lòng … bác ái, yêu thương
Đường theo Chúa … chông gai nhỏ hẹp
Biết quên mình … nên giống Giê-su
Ân lành Chúa … luôn hằng chan tưới
Sống khiêm nhường … đời sẽ trỗ hoa!

09.05.2021
Ngọc Anh