Phó Thác

Nghệ Thuật Vườn Thơ

PHÓ THÁC

💒
Đời nhân thế một ngày bao vất vả
Chúa nhân hiển luôn bao bọc chở che
Thành kính tạ ơn biết nói lời gì
Dâng tiến Chúa trọn một niềm yêu mến
🌹
Ôi lạy Chúa, đường trần gian vạn nẻo
Lối đường nào dẫn đến bến bình an?
Là hy sinh, là yêu đến quên mình
Dâng tiến Chúa cả con người hèn yếu!
🌼
Xin theo Ngài, Đấng đầy lòng thương xót
Nương tựa Ngài, con vững dạ an tâm
Thân thụ tạo, xin trọn niềm phó thác
Cha nhân hiền, xin nâng đỡ, chở che
🌷
Giống như Ngài luôn chu toàn thiên ý
Quên thân mình sống nhân ái khiêm nhu
Nên khó nghèo hiền hoà và vâng phục
Và khiết trinh, yêu, hy, hiến trọn tình!
✝️

21/04/2021
Ngọc Anh