Linh Đạo Dòng Con Đức Mẹ Cần Thơ

Hội Dòng Linh Đạo

Linh Đạo Dòng Con Đức Mẹ Cần Thơ

“Này là con Mẹ, này là Mẹ con” (Ga 19,25-27)

Theo gương Đức Maria đứng dưới chân Thập Giá, chị em tiếp tục cộng tác vào công cuộc cứu độ của Đức Kitô bằng cách:

–  Sống kết hiệp mật thiết với Chúa trong đời sống cầu nguyện.

–  Sống tinh thần con thảo với Đức Maria qua việc noi gương Mẹ sống nghèo và can đảm xin vâng.

– Quảng đại đón nhận tất cả mọi người và sống tình Mẹ bằng phục vụ, bác ái yêu thương.