Có Chúa

Nghệ Thuật Vườn Thơ

CÓ CHÚA

Bước theo Chúa đi trên đường hẹp
Sống khiêm nhường hủy dẹp kiêu căng
Bao khó khăn phó dâng tay Chúa
Bão giông đời chẳng cản lối đi
Vì bên ta có Người song bước
Dẫu gian nan vất vả coi thường
Ở cạnh Người an tâm vững chí
Phúc Thiên đàng phần thưởng thiên thu!

21/04/2021
Ngọc Anh