Đời Có Mẹ

Nghệ Thuật Vườn Thơ

ĐỜI CÓ MẸ

🌹
Có Mẹ thuyền nhẹ lướt êm
Đoàn con gắng sức nối thêm tình người,
Dìu nhau nối gót Mẹ yêu,
Muôn ngàn hoa thắm với nhiều kinh dâng!!!
🌹
Lời kinh nối kết xa gần
Chung lòng hiệp ý góp phần dựng xây
Nguyện xin sớm tối từ đây
Chuyên chăm lần chuỗi kết dây bắt cầu
🌹
Lời kinh có phép nhiệm mầu
Xoá tan băng giá khơi mầu yêu thương
Chữa lành tâm bệnh vấn vương
Xua ngàn tăm tối tình trường rối ren.
🌹
Đời con như một chút men
Rắc gieo vào cõi đêm đen gian trần
Vững tâm chẳng ngại xa gần
Xin ơn Mẹ giúp đỡ nâng con hèn!!!

Ngọc Anh